موضوع: اتصال TLP ، معرفي ،خواص، كاربرد و اصول
ارائه دهنده: اسماعيل گنجه
زمان :  ساعت 10 صبح مورخ 97/12/22
مكان:سالن جلسات پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژي هاي نو