عنوان :
نقش عناصر اصلاح كننده (خالص يا مخلوط) بر ساختار و رفتار اكسيداسيون و خوردگي داغ پوشش هاي آلومينايد نفوذي
 
 
استاد درس سمينار :
دكتر کوروش شیروانی جوزدانی
 
سرپرست تعريف رساله دكتري  :
دكتر كوروش شيرواني جوزدانی ، دكتر علي كفلو
 
ارائه دهنده :
سیدوحید میرابوطالبی
 
زمان و مكان :
دوشنبه مورخ 17/10/1397 ساعت 14:00 سالن فارسي پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژي هاي نو