ارائه سمينار دكتري
عنوان:
مروري بر پوشش هاي مدرن مورد استفاده در ساخت مواد زيست سازگار قابل كشت در بدن از طريق روش هاي نوين لايه نشاني
زمان: دوشنبه مورخ 05/09/1397 ساعت 14
اساتيد راهنما: دکتر اسماعیلیان و دکتر آهنگرانی
ارائه دهنده: مریم کاظمی