ارائه سمينار دكتري
موضوع: مطالعه خواص مغناطيسي و اثر مغناطوگرمايي در آلياژهاي هاسلر پايه نيكل- منگنز
ارائه دهنده: ميلاد آرمان
اساتيد راهنما: دكتر فرزاد شهري، دكتر رضا غلامي پور
زمان: دوشنبه 97/8/7 ساعت 10صبح
مكان: سالن جلسات پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژي هاي نو