به استحضار می رساند ، درس آمار و طرح آزمایشات توسط آقای دکتر تفقدی نیا، برای دانشجویان دکتری پژوهشکده 
در نیمسال اول  98-1397 در روزهای شنبه از ساعت 9 تا 11 ارائه خواهد شد.