به استحضار می رساند در ترم بهمن ماه ، درس آمار و طرح آزمایشات در روزهای شنبه ساعت 9 تا 11 براي دانشجويان ورودي جديد ارائه خواهد شد. شركت دانشجوياني كه اين درس را انتخاب نموده اند در كلاس الزامي است.