سمت:
رياست پژوهشكده
دانشیار
ایمیل:
ali.kaflou@irost.ir
تلفن:
02156276635
سمت:
معاون پژوهشكده
استادیار
ایمیل:
mrajabi@irost.ir
فاکس:
56276635
تلفن:
57416417

پیام رئیس