روزبه عباس زاده*1،مجيد معصوميان1، شهريار صرامي1 ، علي زنوزي1، احمد نوروزيان1، فاطمه سادات ميرصفي1
سومين کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی (کام) ایران تهران
2014