سعيد بهنام
دومین همایش سراسری دفاع در برابر عوامل بیولوژیک ، تهران ، ايران .
2004