فاطمه سادات ميرصفي
کنفرانس انرژهای پاک و تجدید پذیر،شیراز
2013