انجام پژوهشهای کاربردی در زمینه نانو مواد، مواد کامپوزیت، مواد مغناطیسی، سوپرآلیاژها، مواد هوشمند، ترکیبات بین فلزی، تک کریستالها، کاتالیستها، نیمه هادیها، آلیاژهای حافظه دار، مواد هوافضایی، مواد پزشکی، مواد با خواص فیزیکی/ شیمیایی و الکترونیکی ویژه و نیز حمایت از پژوهشهای کاربردی در زمینه های فوق اهم وظایف گروه مواد نوین و نانو مواد را تشکیل می دهد. سنتز مواد استراتژیک مورد سفارش، انجام بررسیهای ساختاری و فیزیکی مواد، مدل سازی ساختارها و استحاله ها از دیگر فعالیتهای این گروه به شمار می رود.

 گروه مواد نوین و نانو مواد دارای سه عضو هیئت علمی با مرتبه دانشياري و استادیاری است.
گروه مواد پيشرفته و نانو

هیأت علمی

استادیار
ایمیل:
fshahri@irost.ir
فاکس:
021-56276635
تلفن:
021-56276635
سمت:
مدير گروه مواد پيشرفته و نانو
دانشیار
ایمیل:
rgholamipour@gmail.com
فاکس:
021-56276635
تلفن:
021-56276635
سمت:
رياست پژوهشكده
دانشیار
ایمیل:
ali.kaflou@irost.ir
تلفن:
02156276635