دانشیار
ایمیل:
ahangarani@irost.ir
فاکس:
021-56276322
تلفن:
021-56276635
استادیار
ایمیل:
m_esmailian@yahoo.com
فاکس:
021-56276635
تلفن:
021-56276635
سمت:
مدير گروه انرژي‌هاي نو
استادیار
ایمیل:
dashtizad@irost.ir
فاکس:
021-56276635
تلفن:
021-56276635
سمت:
معاون پژوهشكده
استادیار
ایمیل:
mrajabi@irost.ir
فاکس:
56276635
تلفن:
57416417
استادیار
ایمیل:
fshahri@irost.ir
فاکس:
021-56276635
تلفن:
021-56276635
دانشیار
ایمیل:
shirvani@irost.ir
تلفن:
021-56276635
سمت:
مدير گروه مواد پيشرفته و نانو
دانشیار
ایمیل:
rgholamipour@gmail.com
فاکس:
021-56276635
تلفن:
021-56276635
Ali Akbar Mottahedi, Scientific member of IROST, Aluminum, Rolling, Roll, Extrusion, Copper, Technology
سمت:
عضو هیات علمی
مربی
ایمیل:
mottahedi@irost.org
فاکس:
+982156276635
تلفن:
+982156276635
سمت:
رياست پژوهشكده
دانشیار
ایمیل:
ali.kaflou@irost.ir
تلفن:
02156276635

بازنشسته

دانشیار
ایمیل:
azad_ezat@yaho.com
فاکس:
021-56276635
تلفن:
021-56276635
استادیار
ایمیل:
smzahraee@irost.org
فاکس:
021-56276636
تلفن:
021-56276635
مربی
ایمیل:
s-azimi@iccir.com
فاکس:
021-56276635